Wednesday, November 22, 2006

STANZAS OF STILLNESS

Ilang Tanong Ni Schiavo*

Tuldok ka bang lilinyang
tuwid sa kahong likha
ng iyong pamamatyag?

Tugtog ka bang sasaliw
sa hirap at lungkot
ng aking paglalayag?

Kung bulaklak mang lanta
ang sa katauhan ko
ay maipapanata
at kung ang bukod-tanging
kuyom na tanikala
sa labi kong pag-asa’y
kapangyarihang pinagkait,
matutuwa ba ako
na tumakas sa dagsin
ng iyong kalupitan?

Iharap mo ang iyong
mukha’t magpakilala -
ang bawat salita mo
ay kutsilyong matalas
na siyang tumatastas
sa sinulid ng aking
pinipita na buhay;
di ko mapagtanto sa
kawalan mo ng pusong
hihingian ng awa.

Manlilikha ka ba na
na siyang makahahatol
sa dulo at hangganan
ng aking abang buhay?

*Teri Schiavo

- Jose Perseus Canivel, SPi ContentPaalam

bawat pindot ng aking mga daliri..
bawat tulo ng luha mula sa aking mata..
bawat hikbi namumutawi sa aking bibig..

Nais ko man ipagpatuloy..
Nais ko man gawin lagi..
Nais ko man ipabasa sa lahat..

May mga bagay na ngtatapos..
May mga pgkakataon nglalaho..
May mga pinto sumasara..

Dalangin kun sino man papalit..
Dalangin nawa'y ang mga salita'y ngmula sa puso..
Dalangin na sana sa pg mulat ng bago sinag ng araw..

ako'y makabalik muli..

- WIZE,
SPi-CAiSGRUDGE OF HEART

Walking down the street
Bearing a broken heart
The color of the twilight
Covers my microscopic delight, but...

As I gazed in the East
There is a creation
Smiling for me
Caring for me.

The moon! Exhorting my soul
To hold the greatest hope.
The stars that totally vanished
Rekindled their lights and shining on me.

The cool drizzle
Falling down my skin,
Straining my blood
That keeps blazing.

Audible sweet music
Shamelessly echoing around my ears
Meaningful message that I grasp
Let my tears fall down the grass.

How do I bear my heart that cracked?
How do I live without your heart?

- Emil Bombita, Legal

No comments: